dissabte, 24 de gener del 2009

LA UNITAT D'ACCIÓ SINDICAL USOC-UGT-ASEMIT CONTINUA TREBALLANT PER NEGOCIAR AMB L'AJUNTAMENT LES MILLORS CONDICIONS DE TREBALL DE TOTS ELS TREBALLADORS MUNICIPALS, SENSE RECORRER A COMPARACIONS O ESPECIFICITATS CONCRETES D'ALGUNS COL·LECTIUS.

UGT-USOC-ASEMIT treballem per millorar les condicions de treball dels empleats municipals en totes i cadascuna de les taules de negociació amb l'Ajuntament.

Mentre CCOO continua per lliure fent propostes en qualsevol lloc i moment sigui o no la taula negociadora, sense participar en les votacions a les taules legalment establertes i no volen participar en la negociació de la valoració de llocs de treball, estan deixant als treballadors sense representativitat per part de CCOO, que es assumida per la unitat d'acció sindical dels altres tres sindicats.
Les propostes que cada divendres CCOO fa arribar als nostres correus pretén trencar la única acció sindical conjunta que defensa tots els treballadors amb arguments i propostes consensuades i portades a la negociació amb els representants municipals.

Una mostra més de demanar per demanar, sense cap ni peus, únicament al·legant condicions de col·lectius específics amb horaris i jornades de treball no equiparable a cap altre treballador municipal, amb l'únic interès de fer propaganda gratuïta, crear crispació i demagògia barata davant els treballadors, va ser demanar les condicions especifiques de treball de la Guàrdia Urbana.

El jutjat de lo social núm.1 de Tarragona amb data 11 de gener de 2008, en SENTENCIA sobre CONFLICTE COL·LECTIU presentat per D. Josep M. San Saturnino Benito i cinc més representants del COMITÈ d'EMPRESA de l'Ajuntament de Tarragona, va dir el següent:

Extracte de la sentencia,

Se ha de tener en cuenta, que lo que pretende el Comité de Empresa es hacer suyas las mejoras de un acuerdo especifico de naturaleza juridica y eficacia muy singularizada, ya que no tiene alcance para los funcionarios, sino para un cuerpo individualizado como es el de la Guardia Urbana, y cuyo contenido se refiere a aspectos puntuales. Se ha de tener en cuenta, que la Administración Pública y las representaciones sindicales están legítimadas en aras de su libertad sindical, a promover y acordar acuerdos de condiciones de trabajo totalmente diferenciado y exclusivo, tanto para la Guardia Urbana, funcionarios, y demás personal, siempre que se respeten los mínimos impuestos por normas imperativas, no pudiendose obviar, que la Guardia Urbana, en cuanto Policía Local, se rige por la Ley Catalana 16/91, de 10 de julio de Policías Locales de Catalunya, lo que comporta que como agentes de la autoridad tengan unas pecularidades que impliquen una diferenciación en las condiciones de trabajo respecto a los restantes Funcionarios, que no es posible aplicar indiferenciadamente a todos los demás.
FALLO
Debe ser rechazada la petición del Comite de Empresa, de que las mejoras socioeconomicas acordadas por el Pleno del Ayuntamiento de Tarragona de 3 dediciembre de 2004, en la que se fijan la condiciones especificas de trabajo de la Guardia Urbana, son extrapolables o aplicables al personal laboral.


ASEMIT-UGT-USOC mitjançant la negociació col·lectiva com no podia ser d'altra manera, demana i demanarà als representants de l'administració els millors beneficis socials i econòmics, a tot el personal funcionari, laboral i estatutari de l'Ajuntament de Tarragona, que des de la negociació siguem capaços d'aconseguir, per millorar les condicions de treball, amb arguments concrets, consensuats per tots els sindicats, coherents amb la realitat i sobretot justos, sense enfrontar els diferents col·lectius de treballadors al servei de l'Ajuntament de Tarragona.


PER LA UNITAT D'ACCIÓ SINDICAL DE TOTS ELS SINDICATS.

UGT-USOC-ASEMIT