dijous, 23 de desembre del 2010

BONES FESTES DE NADAL I D'ANY NOU 2011

La retallada de CC.OO als treballadors


Els representants sindicals de CC.OO. a l’Ajuntament de Tarragona han perdut definitivament el seny.

L’advocat del sindicat CC.OO en defensa dels legítims interessos del sindicat i en representació dels treballadors municipals un dels seus delegats ha demanat a la jutgessa del Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona.
“Que qualsevol acord adoptat per l’Ajuntament de Tarragona i els representants sindicals dels treballadors que superi la Llei de pressupostos generals de l’Estat 2009-2010 siguin considerats nuls de ple dret i per tant siguin retornats els imports econòmics cobrats”
Per argumentar aquesta demanda l’advocat assessorat per la pròpia secció sindical de CC.OO ha fet esment a la sentencia del (TSJC) contra l’Ajuntament de Valls que obliga als treballadors a retornar les quantitats econòmiques percebudes per sobre de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de l’any 2003.
En reunió d’avui de la mesa negociadora de funcionaris CCOO ha reiterat que no acceptarà que la valoració de llocs de treball comporti un increment retributiu superior al 0,3% previst al RD 8/2010, de 20 de maig, de mesures extraordinàries per a la reducció de la despesa pública.
Segons ha manifestat reiteradament, en temps de crisi CCOO no estarà d’acord amb l’increment retributiu de la valoració, i demana que aquests diners es destinin a la creació de programes d’ocupació per als ciutadans.
La única veritat és que amb el seu vot en contra CCOO i USOC estan impedint que la valoració sigui aprovada en el Consell Plenari de desembre, “aquesta n’és la única causa i no cap altra”. Només es podrà pagar la valoració un cop aprovada pel Consell Plenari.